ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid van verhuurvoorwaarden
Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurpartner van Feestverhuur Westland aangegane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij de verhuurpartner partij is, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van wederpartijen (huurders), zijn niet van toepassing op de hiervoor genoemde overeenkomsten ook al is daarnaar door de desbetreffende wederpartij uitdrukkelijk verwezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand nadat Feestverhuur Westland een opdracht of een bestelling schriftelijk of via e-mail heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt worden door partijen, zijn deze pas van toepassing na schriftelijke bevestiging door Feestverhuur Westland.

Artikel 3 – Einde van overeenkomsten
Een overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. Feestverhuur Westland kan de huurovereenkomst beëindigen in geval de huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, ingeval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, dan wel indien de huurder een consument is, ingeval van ondercuratelestelling van de huurder of indien ten aanzien van de huurder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard. De beëindiging van de huurovereenkomst door Feestverhuur Westland laat onverlet het recht van Feestverhuur Westland op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

Artikel 4 – Reserveren en annuleren
Het is mogelijk om de voor verhuur bestemde zaken bij Feestverhuur Westland te reserveren. In geval van annulering van de reservering worden de reserveringskosten in rekening gebracht door Feestverhuur Westland. Bij Annulering tot 7 dagen vanaf de huur periode bent u 50% van het huur bedrag verplicht te betalen. Bij annulering binnen 7 dagen vanaf de huur periode bent u verplicht de complete huursom te voldoen

Artikel 5 – Waarborgsom
De huurder dient een waarborgsom te voldoen per huurovereenkomst tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze waarborgsom wordt door Feestverhuur Westland vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurtermijn en de waarde van de gehuurde zaak/zaken. Ingeval de huurder verlenging van de huurtermijn wenst, dient huurder uiterlijk op de dag van verlenging van de huurtermijn een nieuwe waarborgsom te voldoen. Betaalt huurder de vastgestelde waarborgsom niet of te laat, dan mag Feestverhuur Westland de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding. De huurder kan en mag de waarborgsom niet beschouwen als een voorschot op de overeengekomen huurprijs. Feestverhuur Westland mag, bij het einde van de huurovereenkomst, de waarborgsom verrekenen met een eventueel nog openstaand deel van de huurprijs.

Artikel 6 – Huurtermijnen
Alle zaken worden voor tenminste 1 dag gehuurd, ook ingeval de huurder de zaak binnen 1 dag (24 uur) retourneert. Indien zaken te laat geretourneerd worden zal de huurder een boete moeten betalen zoals omschreven in artikel 12 van deze voorwaarden.

Artikel 7 – Risico voor de huurder en verplichtingen van de huurder
De zaken komen volledig voor risico van de huurder vanaf het moment dat de huurder de zaken in ontvangst heeft genomen. De huurder is verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast geldt voor de verschillende zaken een afzonderlijke gebruiksaanwijzing (o.a. partytenten en springkussens). De huurder is verplicht deze gebruiksaanwijzing te volgen en deze gebruiksaanwijzingen maken integraal deel uit van deze voorwaarden. De gebruiksaanwijzingen zijn te vinden in de bevestigingstas. Indien nodig dient de huurder zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen, vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de gehuurde zaken. Eventuele schade voortvloeiend uit het ontbreken van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen komt volledig voor rekening van huurder. Onderverhuur en beschikbaarstelling door huurder aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Feestverhuur Westland. De huurder dient zich bij het afhalen van de gehuurde zaken te kunnen legitimeren met een van de genoemde legitimatiebewijzen (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart), waarvan de geldigheid niet is verstreken.

Artikel 8 – Halen en brengen en op- en afbouwen van het gehuurde
Feestverhuur Westland kan tegen vergoeding van transport kosten ook de gehuurde producten op locatie bezorgen. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht Feestverhuur Westland in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Feestverhuur Westland kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het gebruik maken door Feestverhuur Westland van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Feestverhuur Westland beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Feestverhuur Westland is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te bereiken. Vrij van trappen, verdiepingen etc ook dient het terrein te berijden te zijn, Ook door zware vrachtauto’s. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn door Huurder getroffen komen geheel voor zijn rekening. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van Huurder.

Artikel 9 – Schade/verlies
Schade aan gehuurde zaken dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de schade, aan Feestverhuur Westland te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken van welke aard dan ook, waarbij de kosten, waaronder de kosten van reparatie, voor rekening komen van de huurder. Bij een geschatte schade van meer dan € 500,- verklaart de huurder zich er op voorhand mee akkoord dat er op zijn kosten een expertise wordt uitgevoerd door een door Feestverhuur Westland aan te wijzen expertisebureau. Bij een geschatte schade beneden € 500,- zal de expertise door Feestverhuur Westland zelf uitgevoerd worden. Alle kosten in verband met de expertise ten behoeve van het vaststellen van de schade komen rechtstreeks voor rekening van de huurder. In geval van diefstal en/of verlies dient huurder zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen. Schade aan derden al dan niet veroorzaakt door de gehuurde zaken komen volledig voor rekening van de huurder. Het is verstandig dat door huurder een evenementen verzekering wordt afgesloten.

Artikel 10– Controle van het gehuurde
Om problemen te voorkomen moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dit controleren en indien er gebreken, manco´s of andere klachten zijn, dient de huurder dit onverwijld te melden bij Feestverhuur Westland.

Artikel 11 – Risico laden/lossen
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde zaken, dus ook tijdens transport dat door hem zelf wordt verricht. De huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Het is mogelijk het gehuurde door Feestverhuur Westland te laten bezorgen en plaatsen. Indien gewenst dient hierover afzonderlijk een afspraak te worden gemaakt. Aan de bezorging en plaatsing door Feestverhuur Westland zijn kosten verbonden.

Artikel 12 – Teruggave
De gehuurde zaken dienen voor 12.00 uur geretourneerd te worden bij Feestverhuur Westland tenzij anders is overeengekomen. Huurder neemt hierbij in acht de openingstijden van Feestverhuur Westland. Indien gehuurde zaken geretourneerd worden nadat de overeengekomen huurtermijn is verstreken, is de huurder direct van rechtswege in verzuim, en verbeurt de huurder een direct opeisbare boete van twee keer de huurprijs. Daarnaast behoudt Feestverhuur Westland het recht om alle schade die zij leidt als gevolg van het te laat retourneren van de gehuurde zaak/zaken, te verhalen op de huurder. De gehuurde zaken dienen geretourneerd te worden in de staat waarin ze zich bevonden bij het in ontvangst nemen door de huurder. Indien na teruggave blijkt dat zaken beschadigd zijn dan wel niet goed schoongemaakt zijn, dan komen de schade die Feestverhuur Westland hierdoor lijdt en de kosten die Feestverhuur Westland hierdoor moet maken, voor rekening van de huurder.

Artikel 13 – Betaling
Betaling van de overeengekomen huurprijs vindt plaats bij het afhalen van de zaken of bij bezorging/plaatsing van de gehuurde zaken. Alle betalingen dienen contant plaats te vinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval tussen Feestverhuur Westland en de huurder is overeengekomen dat betaling zal geschieden door voldoening van de door Feestverhuur Westland toegezonden facturen, zal de huurder de facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert. Indien de huurder van rechtswege in verzuim verkeert heeft Feestverhuur Westland recht op vergoeding van de wettelijke rente en tevens op alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van Feestverhuur Westland op de overeengekomen huurprijs.

Artikel 14 – Geschillen
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met Feestverhuur Westland gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van Feestverhuur Westland onder toepassing van Nederlands recht. Feestverhuur Westland behoudt zich het recht voor om de huurder aan zijn algemene zetel dan wel de woonplaats te dagvaarden.